مازوت - Mazut:

نفت کوره یا مازوت یکی از هیدروکربن های نفتی است که در مراحل تصفیه خام پس از اتر و بنزین و نفت چراغ بدست می آید و چون سیاه رنگ است به نام نفت سیاه نیز خوانده می شود. این ماده ارزان ترین ماده سوختنی برای کوره حمام ها و تنور نانوایی ها و موتورهای دیزل و برخی نیروگاه ها است.
مازوت در 3 نوع مختلف در ایران تولید می شود؛ نخست نفت کوره 180و 230 که متشکل از برش های سنگین تر از نفت گاز است و ترکیبات تشکیل دهنده آن به طور عمده، هیدروکربن سنگین موجود در باقی مانده تقطیر نفت خام هستند که بر حسب مورد مصرف، با استفاده از برش های سبک نفتی تنظیم گرانروی شده و به عنوان سوخت سنگین مورد مصرف دیزل های ثابت و متحرک و صنایعی که مشعل طراحی شده برای سیستم احتراق آنان قابلیت مصرف این فرآورده را داشته باشد، قرار می گیرد.
دوم؛ نفت کوره 280 و 380 که حاصل باقیمانده برج های تقطیر است که با استفاده از برش های سبک تر تنظیم گرانروی شده و به عنوان سوخت عرضه می شود.درجه اخیر با درصد ترکیبات خود، ارزش حرارتی مناسبی به سوخت می بخشد. مقدار فلزات موجود در این مازوت، در سیستم های مصرف کننده ایجاد اشکال نیم کند، از این رو از آن به عنوان سوخت در صنایع و نیروگاه هایی که در سیستم احتراق آن ها نفت کوره متوسط مصرف می شود، استفاده می شود.
سوم؛ نفت کوره سنگین حاصل از تقطیر نفت خام در برج های تقطیر است که به طور عمده نیازی به اختلاط با فراورده های سبک، به منظور تنظیم گرانروی نداشته و مستقیم قابل عرضه است. درصد گوگرد مناسب و ارزش حرارتی خوب، از ویزگی های این سوخت است. کاربرد نفت کوره سنگین در صنایع و نیروگاه هایی است که در سیستم سوختی آن ها، سوخت سنگین استفاده می شود.


!WE Offer